Polisen: Politiska villkor för att få bedriva jakt

Växjöbon Robert har haft sina jaktvapen i tio år, han har hela tiden skött sina vapen med omsorg och han är helt ostraffad. Ändå bedöms han som “olämplig” att få utöva jakt med egna vapen. Nyligen medverkade han i NR Småland för att berätta om när polisen gjorde husrannsakan i hans hem och beslagtog hans två jaktvapen.

Robert på jakt. Foto: Nordfront.se

POLISEN TAR BESLUT PÅ POLITISKA GRUNDER

Det var i december som Roberts jaktvapen beslagtogs av Polismyndigheten med anledning av att han är medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Ett argument var att Nordiska motståndsrörelsen är en organisation som bekänner sig till nationalsocialismen – en ideologi som är “fullt legal” och “skyddad i grundlagen” enligt den advokat som nu överklagat beslutet å Roberts vägnar.

Polismyndigheten, med underlag från Underrättelseenheten Syd, menar att Nordiska motståndsrörelsen är en ”högerextrem” organisation med ”målsättning att genom revolution skapa en nordisk nationalsocialistisk republik”.

Att ha en målsättning att genomföra en revolution är emellertid inte olagligt och Polismyndigheten väljer att inte alls försöka belägga ens om målsättningen är att genomföra en väpnad revolution eller huruvida man faktiskt och konkret arbetar mot det målet. Nordiska motståndsrörelsen har aldrig uttalat några sådana målsättningar.

I det absurda beslutet menar Polismyndigheten också att Nordiska motståndsrörelsen är “militant” och “nynazistisk”, något som inte heller det är olagligt.


Skärmdump från Polismyndighetens beslut. Läs hela beslutet och överklagan nedan.

Vidare talas det om att det finns risk för ”påtryckningar som kan leda till att dina vapen hamnar i obehöriga händer”, dvs. till andra medlemmar i organisationen, och att detta ”starkt talar emot” Roberts lämplighet som vapeninnehavare. Förutom att något sådant aldrig hänt under organisationens 23-åriga existens menar Robert att argumentet är löjligt och ologiskt.

– Om jag hade ansett att exempelvis Magnus Wardmo (nästeschef i Småland och NR Småland-medarbetare, Reds. anm) var en tokstolle som utsätter mig för fara så hade jag ju tagit avstånd och gjort något annat istället, säger Robert och menar att man inte frivilligt umgås med människor som kan tänkas att råna en. Nu är det ju inte så utan det är rekorderliga människor som rör sig inom Nordiska motståndsrörelsen, tillägger han.

I programmet diskuterar man också hur Polismyndigheten hela tiden ändrar praxis med allt mer repressiva åtgärder mot jägare. Det handlar om en medveten avväpning av befolkningen och kommer inte sluta med jägare som råkar vara medlemmar Nordiska motståndsrörelsen utan också drabba andra som innehar legala vapen.

ÖVERKLAGAN

Polismyndighetens beslut har sedan programmet sändes nu överklagats till Förvaltningsrätten där Roberts advokat yrkar på att beslutet skall upphävas i sin helhet och att vapnen återlämnas.

Advokaten framhåller att Robert är ostraffad, har ett gediget jaktintresse, att han tog jägarexamen för tio år sedan och har löst jaktkort för varje år sedan dess.

Han betonar också att Robert varit noggrann och skötsam vad gäller förvaring och omsorg av sina jaktvapen. Robert har ”gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig och han har ett fullt legitimt intresse av att få behålla sitt vapentillstånd”.

LADDA NER BESLUT OCH ÖVERKLAGAN HÄR

Advokaten efterlyser ”konkreta uppgifter om Robert Berg som person, hans medlemskap i organisationen och hans relationer till andra personer för att skäl att omhänderta hans vapen kan anses föreligga”.

Dessutom menar han att Polismyndighetens godtycke inte får ligga till grund för ett sådant allvarligt beslut.

”Enligt både Polismyndigheten och rättspraxis krävs upprepad brottslighet eller en lång rad av förseelser för att kriterierna för att omhänderta skjutvapen eller återkalla ett vapentillstånd ska anses vara uppfyllda.”

”Det framgår inte heller vilken relation han har till andra medlemmar eller varför dessa relationer skulle göra honom olämplig att inneha skjutvapen. Vidare har Regionala Underrättelseenheten inte förebringat några konkreta omständigheter till stöd för sina påståenden om att Robert löper risken att inte ha full kontroll över sina vapen eller att han kan mötas av påtryckningar som kan leda till att hans vapen hamnar i obehörigas händer.”

MEDLEMMAR I MC-GÄNG FRIADE

I överklagan tar advokaten upp tre rättsfall som Förvaltningsrätten bör beakta:

Kammarrätten i Göteborg dom den 6 april 2011 i mål 4450-10 vari det saknades skäl för återkallelse av vapentillstånd för en person som enligt Polismyndigheten var medlem i Hells Angels.

”I målet uttalade Kammarrätten att det krävs konkreta omständigheter kopplade till tillståndshavarens person för att kunna påverka bedömningen av lämplighet att inneha vapen.”

Förvaltningsrätten i Göteborg dom den 19 augusti 2016 i mål 8053-16 vari Polismyndigheten omhändertog personens vapen på grund av att han var medlem i Kvillebäcken MC.

”Enligt förvaltningsrätten hade det inte framkommit tillräckligt konkreta uppgifter om mannen som person och hans medlemskap i Kvillebäcken MC som innebar att det fanns skäl att omhänderta hans vapen i avvaktan på att frågan om återkallelse skulle prövas.”

Förvaltningsrätten i Uppsala dom den 15 oktober 2019 i mål 702-19 vari en persons medlemskap som president i Red Devils MC inte ensamt eller vid en helhetsbedömning kunde anses olämplig att inneha skjutvapen.

”Förvaltningsrätten anförde att polismyndigheten inte lyckades påvisa konkreta händelser som var hänförliga till personen i fråga som skulle påverka hans lämplighet att inneha skjutvapen.”

POLITISKA VILLKOR FÖR ATT FÅ BEDRIVA JAKT – I STRID MED GRUNDLAGEN

Slutligen konstaterar advokaten att Polismyndighetens beslut strider mot grundlagen och internationella konventioner på flera punkter. Nedan de mest relevanta argumenten (våra feststilningar):

“Som polismyndigheten anför i sin bedömning utgör vapentillstånd visserligen ingen medborgerlig rättighet i Sverige. Detta utesluter dock inte att det kan vara diskriminerande att förvägra medborgare av viss politisk uppfattning förmåner som andra kan åtnjuta. Att omhänderta Roberts vapen enbart på grund av att han är medlem i en politisk organisation står i strid med artikel 26 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.”

“Det sagda anknyter även till den grundlagsskyddade föreningsfriheten vilket fastslås i regeringsformens 2 kap. 1 § punkten 5. Därtill framkommer det av regeringsformens 2 kap. 20 § att föreningsfriheten enbart får begränsas med stöd i lag. Genom sitt medlemskap i NMR utövar Robert en grundlagsskyddad och konventionsskyddad rättighet vilket inte bör ligga honom till last vad gäller frågan om hans lämplighet som vapenanvändare.”

“Polismyndighetens beslut har ett sådant direkt och konkret samband med föreningsfriheten att de faktiska konsekvenserna utgör en de facto begränsning av föreningsfriheten. Då begränsningen saknar stöd i lag står beslutet i strid med den svenska grundlagen. Förfarandet står dessutom i strid med principen om allas likhet inför lagen och objektivitetsprincipen som kommer till uttryck i regeringsformens 1 kap. 9 §. Allas likhet inför lagen uttrycks även i artikel 7 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Myndighetsutövning ska ske neutralt och objektivt.”

Det återstår nu att se huruvida Förvaltningsrätten väljer att återkalla polisens beslut till förmån för grundlagens bestämmelser.

LADDA NER BESLUT OCH ÖVERKLAGAN HÄR


Hör hela samtalet. Inleds vid 1:26:06

För att kunna kommentera i vårt kommentarsfält behöver du koppla ditt VK-konto till nordiskradio.se. Det gör du genom att gå vidare till din profilsida genom knappen nedanför.

Om du inte har ett VK-konto kan du registrera dig gratis på deras webbsida.

Kom ihåg att du är juridiskt ansvarig för dina kommentarer.

Visa mindre

Kommentarer

Please Login to comment