Aristogenesis kommer att utforska ursprunget till våra ariska förfäder och följa deras leverne från urålders tider och från historiens gryning. Vi kommer att undersöka våra förfäders myter och traditioner samt deras religion och förståelse av kosmos. Vi kommer att försöka belysa de inre krafter och idéer som drev arierna till att skapa de mest upplysta kulturerna genom historien. Vi kommer att söka vårt förfäders arv bortom monument, krig och historia samt undersöka deras konst, symboler, legender och traditioner för att kunna förstå den äkta ariska själen i vår blodslinje.

Vårt mål med podden är att introducera våra lyssnare till våra förfädernas ursprungliga visdom och ånyo väcka vårt intresse för att utforska och studera arisk filosofi och andlighet samt att undersöka grunderna och särdragen i vårt ariska psyke. Vi vill framkalla och höja våra förfäders kunskap från den akademiska sekularismens karga fält till en levande idé som hjälper oss att navigera rätt i våra svåra tider och dessutom återupptäcka vår ariska identitet och potential.

Oppositionen vi står inför har otaliga förklädnader när den snedvrider sanningen och förgiftar allt som är ädelt. Vårt folks historia är förfalskad och våra ideal och moraliska värderingar vänds upp och ner, våra myter hånas, våra traditioner förvanskas till livlös vidskepelse. Kunskapen om våra förfäder och deras andlighet kastas bort som anakronism och betraktas således som irrelevant medan vårt folk blir förslavade under andlig, intellektuell och psykologisk förvirring. Länken till vårt folks ursprungliga psyke blir bortkopplad och våra förfädernas stämma blir gåtfull och obegriplig.

Valkyrier – kvinnliga hästburna krigare från förfäderliga legender.
Valkyries – female riding warrior women from ancient lore.

Med en mogen och villig attityd ska vi försöka få värdefull kunskap när vi undersöker våra egna (samt våra förfäders) fel och brister samt vilket ansvar som vi har för att vi befinner oss i denna försvarsställning. Den ondskefulla och olycksbringande avsikten från fienden att tillintetgöra allt som är ädelt, skall snabba på den uppvakningsprocess vi befinner oss i när vi lär oss om vår förfäders ariska historiska, kulturella, genetiska och psykologiska ursprungliga visdom genom historien.

Henry Fairfield Osborn, Sr. (August 8, 1857 – November 6, 1935) en amerikansk paleontolog och geolog, troende på komplexiteten i människans ontogenes (studie om mänsklighetens evolutionära framsteg) myntade termen Aristogenes. Osborn ansåg att mutationer och naturligt urval inte spelar någon kreativ roll i evolutionen men trodde att aristogener (aristokratiska gener) fungerar som biomekanismer i organens genplasma som skapar den ariska originaliteten.

Henry Fairfield Osborn
(1857-1935)

English

Aristogenesis will explore the origins of our Aryan ancestors and follow their course from primeval times up to the dawn of history. We will examine our forefather’s myths and traditions as well as their religiosity and their understanding of the cosmos. We will attempt to shed light on the inner forces and ideas that drove the Aryans into creating the most enlightened cultures throughout history. We will seek our ancestral heritage beyond the monuments, the wars and the well documented paths of history and examine arts, symbols, legends and traditions in order to understand the authentic soul and spirit of our bloodline.

Our goal with the podcast is to introduce our listeners to the primordial wisdom of our ancestors and rekindle their interest to explore and study Aryan philosophy and spirituality as well as to investigate the foundations and peculiarities of our forefather’s psyche. We wish to evoke/raise our ancestral knowledge from the barren fields of academic secularism to a living idea that will help us navigate our perilous times and rediscover our Aryan identity and potentiality.

The opposition we face bears countless masks and disguises as it distorts the Truth and poisons everything Noble. The history of our people is twisted and falsified, our ideals and morals are being reversed and scorned, our myths degraded and mocked, our traditions ossified into inanimate folklore. Ancestral knowledge and spirituality are cast away as anachronistic and irrelevant while our people are becoming enslaved under the bond of spiritual, intellectual and psychological confusion. The link to our people’s primordial psyche is being severed as the voice of our ancestors becomes enigmatic and incomprehensible.

With a mature and willing attityd we shall attempt to gain valuable knowledge when examining our own (and our ancestors) faults and responsibility to why we now find ourselves in this onslaught of opposition. The malicious and malefic intent to devour everything that is Noble i.e. the spirit of our time shall quicken our awakening process as we learn about our ancestral Aryan historical, culture, genetic and psychological primordial wisdom through out time.

Henry Fairfield Osborn, Sr. (August 8, 1857 – November 6, 1935) an American paleontologist and geologist and a believer in orthogenesis (i.e. evolutionary progress of mankind) coined the term aristogenesis.

Osborn held the view that mutations and natural selection play no creative role in evolution but believed that aristogenes (aristocratic genes) operate as biomechanisms in the gene plasma of the organism which creates the novelty of the Aryans.


Further reading

Episode #1
Episode #2:1
Episode #2:2
Episode #3
Episode #4
Episode #5


Download Scripts

Episode #1
Episode #2:1
Episode #2:2
Episode #3
Episode #3:2